Huishoudelijk Reglement december 2016.

Algemeen

Art.01 Ieder spelend lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement van BV Noordkop te kennen en na te leven.

De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze misdragen, kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd geschorst worden. In zeer ernstige gevallen, zo het bestuur daartoe met meerderheid van stemmen beslist, kan tot royement worden overgegaan.

Art.02 De statuten en huishoudelijke reglement liggen voor een ieder ter inzage bij de secretaris en staan tevens vermeld op de website van BV Noordkop.
Art.03 De spelende leden zijn bij wedstrijden verplicht in het verenigingstenue te verschijnen, dat bestaat uit een shirt en een short, tenzij met toestemming van het bestuur een afwijkend tenue is toegestaan.
In voorkomende gevallen kunnen teams gebruik maken van een reservetenue, welke te verkrijgen zijn via de wedstrijdsecretaris. De coach van het team is verantwoordelijk voor het in goede staat terugbrengen van het geleende tenue
Art.04 a. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
b. Het contributiejaar en boekjaar loopt van 1 september tot en met 31augustus.

Lidmaatschap
Art. 05 De vereniging kent:
– spelende leden (in ISS vermeld);
– niet spelende leden (in het ISS vermeld) w.o. bestuursleden;
– niet spelende leden (niet in het ISS vermeld);
– leden van verdienste;
– ereleden.
Spelende leden zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn de basketbalsport daadwerkelijk te beoefenen, in, door of namens de Nederlandse Basketball Bond (N.B.B.) georganiseerde wedstrijden. Spelende leden dienen te voldoen aan de amateurbepalingen van het IOC en de FIBA.
– U08 (Welpen) vanaf 6 jaar tot en met 7 jaar
– U10 (Benjamins) vanaf 8 jaar tot en met 9 jaar
– U12 vanaf 10 jaar tot en met 11 jaar
– U14 vanaf 12 jaar tot en met 13 jaar
– U16 vanaf 14 jaar tot en met 15 jaar
– U18 vanaf 16 jaar tot en met 17 jaar
– U20 vanaf 18 jaar tot en met 19 jaar
– U22 vanaf 20 jaar tot en met 21 jaar
– Senioren vanaf 22 jaar tot en met 34 jaar
– Veteranen vanaf 35 jaar

Lidmaatschap (vervolg)
Voor bepaling van de leeftijdsgroepen geldt de leeftijd bij de aanvang van het kalenderjaar (1 januari voorafgaande aan het speelseizoen).
Buitengewone leden zijn natuurlijke personen die op enigerlei wijze de basketbalsport bevorderen zonder bevoegd te zijn haar daadwerkelijk te beoefenen, in, door of namens de N.B.B. georganiseerde wedstrijden. Tot de buitengewone leden worden eveneens gerekend de zogenaamde recreanten, zijnde spelende leden, en niet-spelende leden.
Leden van verdienste zijn spelende leden of niet spelende leden die wegens hun verdienste voor de vereniging en/of de N.B.B. of voor de beoefening of bevordering van de basketbalsport door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
Ereleden zijn spelende leden of niet spelende leden die wegens bijzonder grote verdienste voor de vereniging en/of de N.B.B. of voor de beoefening of bevordering van de basketbalsport door de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
Art.06 Spelende leden zijn zij, die zich, hetzij schriftelijk, door middel van een inschrijfformulier bij de ledenadministratie hebben aangemeld en door het bestuur zijn aangenomen. Bij spelende leden die jonger zijn dan 18 jaar, moet het inschrijfformulier ondertekend zijn door ouder(s) of verzorger(s). Nieuw aangemelde spelende leden betalen inschrijfgeld waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur. Het inschrijfgeld wordt met de contributie verrekend.

Zij, die zich vóór 1 mei niet schriftelijk of per e-mail bij de secretaris hebben afgemeld, dienen de contributie voor het gehele seizoen daarop volgend te betalen.

Art.07 Alle spelende leden vanaf U15 zijn verplicht de taken, verbonden aan het lidmaatschap uit te voeren. Deze taken zijn: timer, scorer, scheidsrechter, 24 seconden operator zijn en zaalwacht. Dit geldt ook voor hun ouders of verzorgers. Bovendien dienen, vanaf U15, alle spelende leden, het F- scheidsrechtersdiploma te behalen.

Art.08 Alle leden zijn verplicht veranderingen in adres, woonplaats, postcode en telefoonnummer onverwijld schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie door te geven.

Art.09 Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door:
– opzegging bij de secretaris, schriftelijke of per e-mail;
– opzegging door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van
tenminste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen;
– opzegging (royement) door het bestuur.
– overlijden

Contributie
Art.10 De hoogte en de betalingswijze van de contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur. Het bestuur kan jaarlijks, ingaande het nieuwe seizoen, de contributie verhogen met een inflatie index correctie.

Art.11 De gezinsreductie bestaat uit 50% van de contributie van het derde, (jongste) gezinslid.

Art.12 Wanneer 2 weken na de vervaldag van de contributie niet of niet geheel voldaan is, volgt een schriftelijke aanmaning. Indien de achterstallige contributie, verhoogd met de kosten verbonden aan het verzenden van de aanmaning niet binnen de in de aanmaning gestelde termijn wordt voldaan, zal bij een achterstand van twee maanden een schorsing volgen, totdat het verschuldigde bedrag geheel voldaan is.

Het bestuur
Art.13 Het bestuur bestaat uit de:
– voorzitter;
– secretaris;
– penningmeester;
– bestuurslid wedstrijdsecretariaat;
– algemeen bestuurslid.

Taken en verantwoordelijkheden bestuursleden
Voorzitter
– leidt de Bestuursledenvergadering en de Algemene Ledenvergadering en draagt de
eindverantwoordelijkheid;
– brengt op de Algemene Ledenvergadering een verslag uit van het afgelopen seizoen;
– vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden;
– onderhoudt contacten met sponsoren;
– stimuleert de overige bestuursleden in de uitvoering van hun taak of taken;
coördineert de verschillende bestuurszaken;
– stimuleert de leden waar nodig tot grotere activiteit;
– heeft correctiebevoegdheid ten aanzien van gevormde beleidsbeslissingen die om een
onmiddellijke oplossing vragen;
– toetst de beslissingen aan reglementen en statuten;
– bezint voortdurend en studeert op statuten en reglementen, zowel intern als extern.

Secretaris
– treedt als vicevoorzitter op bij afwezigheid van de voorzitter;
– vertegenwoordigt de vereniging in geschrifte naar buiten;
– maakt beknopte notulen en een besluitenlijst van bestuursvergadering en Algemene
Leden Vergadering;
– agendeert inkomende en uitgaande brieven, stukken e.d.;
– houdt archief van inkomende en uitgaande brieven, stukken, e.d.;
– maakt afschriften van dringende, belangrijke binnengekomen brieven, ter doorzending naar de leden van het dagelijks bestuur en naar de desbetreffende commissies;
– stelt in overleg met de voorzitter een agenda voor de bestuursvergaderingen vast, waarbij ieder bestuurslid gerechtigd is voostellen in deze te doen;
– geeft inlichtingen over de vereniging aan derden;
– zorgt in voorkomende gevallen voor publicatie van belangrijke bondsmededelingen en/of andere mededelingen;
– verzorgt uitnodigingen voor bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen;
– draagt zorg voor het verenigingsarchief.

Penningmeester
– draagt zorg voor het beheer van geldmiddelen;
– houdt aantekeningen bij van de ontvangsten en uitgaven in het daarvoor bestemde
kasboek, onder aanwijzigen van de aard der ontvangsten en uitgaven, en op welk
verenigingsjaar deze betrekking hebben, rekeninghoudend met de subsidie-
voorwaarden van de gemeente;
– ziet toe, dat bij de begrotingspost vastgestelde uitgaven niet worden overschreden;
– waarschuwt het bestuur bij overschrijding of dreigende overschrijding van de
begrotingspost, teneinde treffende maatregelen te kunnen nemen;
– houdt afzonderlijke rekeningen aan van per begroting vastgestelde inkomsten en
uitgaven, en houdt hiervan een grootboek bij;
– brengt eens per kwartaal, of eerder indien nodig, op de bestuursvergaderingen verslag uit van de financiële toestand van de vereniging;
– maakt aan het einde van het boekjaar (1 sept. t/m 31 aug.) duidelijke overzichten van het gevoerde financiële beheer, en een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering;
– brengt een kort, zakelijk financieel verslag uit op de Algemene Ledenvergadering;
– maakt aan het einde van het contributiejaar, nadat controle door de kascommissie heeft plaatsgevonden, van alle stukken een pakket op, waarop vermeld staat de inhoud en het jaartal, welke daarna ter archivering aan de secretaris overhandigd wordt;
– draagt zorg voor de inning van aan leden opgelegde boetes, zowel door de Bond, rayon, als door de vereniging zelf;
– draagt zorg voor de huur van training-, speel- en vergaderaccommodaties;
– onderhoudt contacten met sponsoren in overleg of in samenwerking met de voorzitter.
– zorgt voor tijdige inning van de contributies;
– zorgt voor uitbetaling, contant of op rekeningnummer van de gedeclareerde reisonkosten;
– maakt officiële ledenlijsten op;

Wedstrijdsecretariaat
– zorgt voor het opgeven van leden aan de N.B.B. en geeft afschriften van opgavenlijsten en ledennummers aan alle bestuursleden;
– draagt zorg voor de oude/nieuwe spelerskaarten voor spelende leden;
– houdt zorgvuldig aantekeningen bij van mutaties in het ledenbestand en geeft hiervan bekendheid via het cluborgaan; geeft deze mutaties afzonderlijk door aan de
penningmeester, technische commissie en wedstrijdcommissie;

a. Voorzitter
– is voor de commissie vertegenwoordiger in het bestuur;
– geeft tijdig het aantal te huren uren voor de competitiewedstrijden door aan de
penningmeester;
– draagt zorg voor de controle op de invulling van wedstrijdformulieren, de tijdige
verzending daarvan en neemt maatregelen ter voorkoming van het opleggen van
boetes, met betrekking tot onjuiste invulling en/of niet tijdige verzending;
– publiceert de wedstrijduitslagen en competitiestanden op het prikbord in de sporthal;
– regelt alle mutaties met betrekking tot competitiewedstrijden;
– regelt alle mutaties met betrekking tot timers, scorers, 24 seconden operators,
scheidsrechters en zaalwachten bij wedstrijdwijzigingen;
– houdt bij welke teams kampioen kunnen worden in hun competitie;
– is contactpersoon van de N.B.B.

b. Lid
– draagt zorg voor een tijdige verspreiding van het wedstrijdprogramma;
– draagt zorg voor de aanwijzing van timers, scorers en 24 seconden operators bij
thuiswedstrijden;
– draagt zorg voor de aanwijzing van scheidsrechters bij thuiswedstrijden;
– draagt zorg voor het maken van een vervoersschema, wat op het wedstrijd- programma vermeld wordt.

Technische Commissie
De voorzitter van deze commissie heeft zitting in bestuursvergaderingen en is verantwoordelijk voor de uitoefening van de diverse werkzaamheden, zal een en ander moeten coördineren en zal de verenigingsleden moeten te weten stimuleren tot activiteiten ten bate van begeleiding, trainersschap, coachen, timer/scorer, scheidsrechter of andere kaderfuncties in de vereniging.

De werkzaamheden van de Technische Commissie zijn als volgt:
– stelt de competitieteams en de trainingsgroepen samen na overleg met en de trainers/coaches en deelt deze samenstelling voor aanvang van de competitie aan de secretaris mede;
– houdt de samenstelling bij van de teams en de trainingsgroepen wat aantal betreft, na overleg met het bestuur en de trainers/coaches;
– stelt de trainingstijden vast van de diverse trainingsgroepen;
– behandelt problemen van spelers over team- of trainingsgroepensamenstelling;
– coördineert de opleiding en begeleiding van scheidsrechters, timers en scorers;
– zoekt trainers, coaches, bondsscheidsrechters en draagt deze voor aan het bestuur, welke deze aanstelt;
– is belast met de zorg en het onderhoud van het materiaal, welke eigendom zijn van de vereniging;
– zorgt voor het opstellen en bijhouden van een inventarisatielijst, vermeldende al het materiaal, eigendom van de vereniging;
– doet voorstellen over de aanschaffing van nieuw, en over afvoering van oud materiaal.

Ledenvergaderingen
Art.15 Het bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen, tenminste eens per boekjaar. Het bestuur bepaalt de datum, de plaats, het uur en de agenda.

Art.16 Op de Algemene Ledenvergadering worden in elk geval de navolgende punten
behandeld:
– bespreking van de notulen van de Algemene Ledenvergadering daarvoor;
– bespreking van de schriftelijke jaarverslagen van de diverse commissies en de
voorzitter;
– financieel verslag van het seizoen daarvoor en goedkeuring hiervan;
– vaststelling begroting, contributie en contributieregeling voor het nieuwe seizoen;
– voorziening in vacatures;
– rondvraag.

Art. 17 Voor de Algemene Ledenvergadering kunnen leden voorstellen indienen, mits deze schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend, tenminste 5 dagen voordat de Algemene Ledenvergadering bijeenkomt. Een dergelijk voorstel moet ondertekend zijn door tenminste 10 leden.

Art.18 Het bestuur of tenminste een tiende deel van het totaal aantal leden kunnen een buitengewone Ledenvergadering bijeenroepen. De aanvraag van de leden wordt gericht aan het secretariaat. Komt het verzoek van de leden, dan is het bestuur verplicht de vergadering binnen 4 weken bijeen te roepen. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gehoor is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

Art.19 Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst, tenzij de geschorste in deze vergadering zijn zaak komt bepleiten. De voorzitter kan toegang verlenen aan andere dan de hierboven genoemde personen.

Stemmen
Art.20 Op de Algemene Ledenvergadering wordt door de secretaris een ledenlijst neergelegd waarop de aanwezige leden, ereleden en leden van verdienste achter hun naam een handtekening dienen te plaatsen. Slechts zij, van de handtekeningen op de ledenlijst voorkomen, nemen deel aan de stemmingen.

Art.21 Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 hebben bereikt, brengen op de vergadering 2 stemmen uit. Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 nog niet hebben bereikt, brengen 1 stem uit.

Art.22 Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter, zonder tegenspraak uit de vergadering, een andere vorm van stemmen bepaalt of toelaat. Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter 3 personen aan die optreden als stembureau.

Art.23 Over onderwerpen, welke niet op de agenda voorkomen, kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij de vergadering een voorstel met betrekking tot zulk een onderwerp tot een urgentievoorstel heeft verklaard.

Art.24 Direct na een stemming deelt de voorzitter de uitslag van de stemming en het genomen besluit aan de vergadering mede.

Art.25 Bestuursleden worden gekozen op de Algemene Ledenvergadering. Kandidaten hiervoor kunnen door het bestuur of door 10 leden gezamenlijk schriftelijk worden voorgesteld. Opgave van een tegenkandidaat moet met inachtneming van het hiervoor bepaalde bij het bestuur worden ingediend, uiterlijk 5 dagen voor het houden van de Algemene Ledenvergadering. Een door de leden gedane kandidaatstelling is geldig, indien tegelijkertijd een schriftelijke verklaring van de kandidaat wordt overlegd, dat deze bereid is een eventuele verkiezing te aanvaarden.

Boetes en straffen
Art.26 Boetes, opgelegd door de bond en/of rayon aan de vereniging, welke het gevolg zijn van overtredingen/nalatigheid van leden dan wel een team, worden op de leden dan wel het team verhaald. Op schriftelijk verzoek vergezeld van een uitvoerige argumentatie van de betrokken leden, kan het bestuur beslissen de boete ten laste van de vereniging te laten komen.

Art.27 Bij het nalaten van de verplichtingen, welke verbonden zijn aan het lidmaatschap (zie Art.7), legt het bestuur boetes op, tenzij van overmacht sprake is.

Het bestuur houdt zich het recht voor dat lid te schorsen dat in het tijdsbestek van twee seizoenen, gemeten vanaf het laatste taakverzuim, 4 of meer keren een taak niet heeft uitgevoerd. Een en ander ter beoordeling van het bestuur. De hoogte van de diverse boetes wordt op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Bij het nalaten of gedeeltelijk nalaten van deze verplichtingen kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.

Art.28 Boetes moeten binnen 2 weken na oplegging voldaan zijn bij de penningmeester. Bij nalatigheid kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.

Aansprakelijkheid en Verzekering
Art.29 Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aan de vereniging toegebracht.

Art.30 De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen van bestuursleden of andere leden, indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van bevoegdheden.

Art.31 Leden kunnen niet namens BV Noordkop verbintenissen aangaan.

Art.32 De vereniging is voor beschadiging, ontvreemding of kwijtraken van eigendommen van leden of derden niet aansprakelijk.

Art.33 Alle leden vallen onder een collectieve ongevallenverzekering welke van kracht is:
– Tijdens het deelnemen aan activiteiten van de N.B.B. en de vereniging;
– Tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de activiteiten plaatsvinden;
Indien enig lid denkt een beroep te kunnen doen op deze collectieve ongevallenverzekering, dan dient deze binnen 2 x 24 uur na het ongeval hiervan melding te maken bij de secretaris. De polisvoorwaarden zijn aanwezig op het secretariaat.

Vervoer
Art.34 De kosten van het vervoer tijdens competitie uitwedstrijden worden door de spelers zelf opgebracht en worden geïnd via de maandelijkse incasso.

De coach regelt het vervoer voor de competitie uitwedstrijden namens en met de ouders/verzorgers en/of leden van onze vereniging.

Jeugdspelers wiens ouders/verzorgers herhaaldelijk weigeren hun voertuig ter beschikking te stellen t.b.v. uitwedstrijden van het team worden in principe uitgesloten van deze wedstrijden. Het bestuur van BV Noordkop kan, na de ouders gehoord te hebben, dispensatie verlenen.
Indien een speler geen gebruik wil maken van het geregelde vervoer dient hij/zij dit 48 uur voor aanvang van de wedstrijd kenbaar te maken aan de coach.

De vervoerder krijgt een onkostenvergoeding zoals geboekt staat in de tabel “Vervoerskosten”. De onkosten zijn berekend van sporthal De Slenk naar de sporthal waar gespeeld moet worden en terug. Om de teamleden en de coach te vervoeren is op gerekend dat de vervoerder tenminste drie personen extra mee neemt. De coach/begeleider kan inzage krijgen in de tabel “Vervoerskosten”, deze ligt ter inzage bij de penningmeester.

Bij vervoer met het openbaar vervoer worden de onkosten in overleg met het bestuur bepaald. Is dit structureel dan zijn de maximaal uitgekeerde onkosten nooit meer dan de onkosten berekend met vervoer door 3 auto’s. De onkosten worden hoofdelijk uitgekeerd.

De coach/begeleider geeft schriftelijk of per e-mail de namen van de vervoerders door aan de 2e penningmeester en waarnodig ook het rekeningnummer. Het rekeningnummer is niet benodigd als dat gelijk is aan het rekeningnummer waar ook de contributie van wordt betaald.

Het is aan de coach/begeleider van elk team ervoor zorg te dragen dat alle desbetreffende ouders/verzorgers hiervan op de hoogte zijn voor de start van de competitie.

De eigenaar van het voertuig dient er zorg voor te dragen dat hij beschikt over een geldige mede-inzittende verzekering.

Diversen
Art.35 Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan worden gedaan door het bestuur of tenminste 5 dagen voor de Algemene Ledenvergadering door 10 spelende leden of hun ouders/verzorgers bij het secretariaat.

Art.36 Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement is aangenomen indien tenminste de helft van het aantal aanwezige spelende leden of hun ouders/verzorgers en bestuursleden op de Algemene Ledenvergadering, vóór dit voorstel is.

Art.37 Wijzigingen binnen dit huishoudelijk reglement moeten door het bestuur binnen 4 weken schriftelijk bekend gemaakt worden. Deze schriftelijke bekendmaking geldt als supplement op het huishoudelijk reglement.

Art.38 In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is samengesteld uit een voorzitter en een aantal leden, welke tezamen een vaste werkgroep vormen. Per activiteit kan deze werkgroep zich laten bijstaan door een aantal verenigingsleden.
– de voorzitter van deze commissie coördineert, stimuleert en adviseert ten aanzien van alle activiteiten, die de goede sfeer en het onderlinge contact kunnen bevorderen;
– organiseert onder andere:
a. instructie/propaganda-, film-, of videobijeenkomsten, in overleg of in samenwerking met de technische commissie, en eventueel met Bolwerk Nieuwediep, voor leden en belangstellenden, zo ook van de Bolwerk verenigingen;
b. toernooien, wedstrijden en evenementen;
c. feestavonden;
– stimuleert, coördineert en organiseert mede activiteiten welke niet direct verband houden met de basketbalsport;
– de voorzitter van deze commissie vertegenwoordigt de vereniging in de Sportraad;
– zal allerlei activiteiten moeten ontwikkelen om brede lagen van de bevolking enthousiast te krijgen voor de actieve en passieve basketbalbeoefening.