Het bestuur van BV Noordkop heeft in gezamenlijk overleg besloten om in het huidige, lopende seizoen geen contributie te innen voor de maanden mei t/m augustus van dit jaar. Het betreft derhalve vier maanden in totaal. Voor de maanden maart en april zal het bedrag dat voor reiskosten naar uitduels is voorzien, normaliter standaard in de contributie verwerkt, eveneens komen te vervallen.

Hoewel de betalingsverplichtingen van de vereniging nagenoeg doorlopen en de onderverhuur (w.o. DSO handbal) van sporthal De Slenk in zijn geheel is komen te vervallen voor dit seizoen, en waarvoor de vereniging geen beroep kan doen op een passende overheidsregeling, is het bestuur van mening dat de tegemoetkoming aan de leden onontkoombaar is. Het huidige sportlandschap dat is ontstaan door COVID-19 heeft immers een grote impact op ons allemaal!

Wij hopen echter in de nabije toekomst weer (buiten)activiteiten te kunnen aanbieden. In dat kader is het bestuur in overleg met coaches en trainers om in eerste instantie een buitenprogramma samen te stellen waarvoor uiteraard alle leden in aanmerking komen. De COVID-19 bepalingen zijn hierbij vanzelfsprekend leidend.

Wij komen hier op korte termijn op terug na verder intern overleg met alle direct betrokkenen. Indien de NBB activiteiten hervat (competitie in welke vorm dan ook) of een andere invulling geeft aan een mogelijk vervolg (bv. 3 x 3), zal BV Noordkop daarin meegaan. Voor alle duidelijkheid: wij staken derhalve geen activiteiten op voorhand.

Bestuur BV Noordkop, 23 februari 2021